Quy chuẩn 04-02:2010/BNNPTNT

Quy chuẩn 04-02:2010/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP TK KỸ THUẬT VÀ TK BẢN VẼ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

Xem chi tiết
Quy chuẩn 04-01:2010/BNNPTNT

Quy chuẩn 04-01:2010/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ,

DỰ ÁN ĐẦU TƯ  VÀ  BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

CÁC DỰ ÁN THUỶ LỢI

 

Xem chi tiết
TCVN 8216 : 2009   THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN

TCVN 8216 : 2009 THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN

 

TCVN 8216 : 2009 được chuyển đổi từ 14 TCN 157-2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8216 : 2009 do Viện Khoa học thuỷ lợi Việt nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Xem chi tiết
Thư viện ảnh
666666666
VIDEO
Hỗ trợ trực tuyến