CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH CHỦ YẾU

 

1.       KHẢO SÁT

 

-  Khảo sát Địa chất công trình,

-  Khoan phụt, xử lý Địa chất công trình  .

-  Khảo sát Xây dựng (đo vẽ bình đồ).

-  Khảo sát đo đạc bản đồ.

 

 

2.       THIẾT KẾ

 

- Lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư.

- Thiết kế Xây dựng công trình Thủy lợi.

- Thiết kế Xây dựng công trình Thủy điện.

- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Thiết kế xây dựng công trình cầu, đường giao thông.

 

3.       TƯ VẤN

 

- Tư vấn xây dựng.

- Tư vấn đấu thầu.

- Quản lý dự án.

- Thẩm tra dự án.

- Thẩm tra thiết kế tổng dự toán và dự toán xây dựng.

- Tư vấn giám sát xây dựng công trình.

 

4.       GIÁM SÁT

 

- Giám sát thi công xây dựng Công trình Thủy lợi.   

- Giám sát thi công Công trình Thủy điện.

-  Giám sát xây dựng công trình cầu, đường giao thông.

 

5.       XÂY DỰNG

 

- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, cầu đường.

- Xây dựng công trình Thủy lợi và Thủy điện.

- San lấp mặt bằng.

 

6.       DỊCH VỤ

 

- Dịch vụ tư vấn về chuyển giao công nghệ.

- Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống.

- Dịch vụ tư vấn về môi trường.

 

Thư viện ảnh
666666666
VIDEO
Hỗ trợ trực tuyến